preloader

Ogólne warunki

Ogólne warunki sprzedaży "GLASSIO"

z dnia 08.08.2019

Ogólne warunki sprzedaży “GLASSIO” z dnia 08.08.2019

Spis treści:

 • Ogólne warunki sprzedaży 
 • Zawarcie umowy sprzedaży 
 • Cena 
 • Gwarancja jakości 
 • Warunki dostawy 
 • Termin płatności i odsetki 
 • Ograniczona odpowiedzialność Sprzedającego 
 • Odpowiedzialność Kupującego 
 • Zabezpieczenia roszczeń Sprzedającego 
 • Zastrzeżenia własności sprzedanego towaru 
 • Odstąpienie od Umowy sprzedaży lub jej wypowiedzenie 
 • Korespondencja 
 • Osoby upoważnione 
 • Prawo i zapis na sąd

Załącznik 1. Ogólne warunki gwarancji na wyroby ze szkła. 

Załącznik 2. Ocena wizualnej jakości produktów ze szkła. 

Załącznik 3. Pewne szczególne właściwości szyby zespolonej. 

Załącznik 4. Ogólne zalecenia dotyczące instalacji, montaży i konserwacji. 

Załącznik 5. Ogólna instrukcja czyszczenia powierzchni szkła. 

Załącznik 6. Dokument WZ. 

Załącznik 7. Protokół stłuczek w transporcie/montażu 

Załącznik 8. Upoważnienie

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GLASSIO

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej “OWS” są ogólnymi warunkami sprzedaży w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie przez GLASSIO Konstrukcje Szklane z siedzibą w Szczecinie, ul. Żupańskiego 12, zwaną dalej “Sprzedającym”, z prowadzącymi działalność gospodarczą osobami prawnymi i fizycznymi a także klientami indywidualnymi, z których każdy z osobna zwany jest dalej “Kupującym”. Sprzedaj i Kupujący zwani są dalej także łącznie “Stronami”.

2. Niniejsze OWS wchodzą w życie w dniu ich dostarczenia Kupującemu.

3. Niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez Sprzedającego. Przez zmianę rozumie się zarówno wprowadzenie zmian do już istniejących OWS, jak i również uchylenie ich i wprowadzenie nowych OWS. Zmiany obowiązują kupującego od dnia doręczenia Kupującemu. Zmienione OWS mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Kupującego po dacie doręczenia mu zmienionych OWS.

4. OWS mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami zakupu u Kupującego.

5. Kupujący składając zamówienie w pełni akceptuje OWS, chyba że strony na piśmie podstanowią inaczej.

6. Jeżeli Kupujący otrzymał OWS przy jednym zamówieniu, uważa się, że akceptuje je również do wszystkich następnych umów i zamówień, aż do czasu doręczenia mu przez Sprzedającego nowych OWS.

§1. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi, gdy kupujący lub upoważniona przez niego osob złoży zamówienie na towar znajdujący się w indywidualnym cenniku Sprzedającego przeznaczonym specjalnie dla określonego Kupującego- zwanym dalej “indywidualnym cennikiem” lub w indywidualnej ofercie wynegocjowanej przez strony na sprzedaż określonego towaru zwanego dalej “indywidualną ofertą” lub według cennika ogólnego ze wskazaniem rodzaju/ typu zamawianego towaru, jego ilości i terminu dostawy, a Sprzedający lub upoważniona przez niego na piśmie osoba,w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, potwierdzi jego przyjęcie co do przedmiotu sprzedaży, jego ilości oraz terminu dostawy.

2. W terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia informująco tym Kupującego w formie pisemnej lub telefonicznej.

3. Inne oferty, wzorce, dokumenty, katalogi techniczne oraz materiały reklamowe Sprzedającego nie mają charakteru wiążącego. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany zawartych w ww. dokumentach informacji, parametrów technicznych oraz samego zestawu produktów.

§ 2. Cena

1. W Umowie Sprzedaży ceną obowiązującą jest cena netto towaru określona w indywidualnym cenniku lub w indywidualnej ofercie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia u Sprzedającego.

2. W razie opóźnienia odbioru lub realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru w wysokości 10% wartości towaru za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

3. Okres obowiązywania cen ujęty jest w indywidualnym cenniku lub w indywidualnej ofercie przedstawionym Kupującemu przez Sprzedającego.

§ 3. Gwarancje jakości

1. Warunki gwarancji na towary określa każdorazowo dokument gwarancyjny stanowiący zał.1 do niniejszych OWS.

2. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane przez niego towary są zgodne z obowiązującymi normami ujętymi w formie tabeli w dokumencie Ogólne warunki gwarancji- zał. 1

3. Warunki oceny wizualnej jakości szyb zespolonych i dopuszczalne wady, określa dokument pn. “Ocena wizualnej jakości produktów ze szkła” stanowiący zał.2 do niniejszych OWS.

4. Właściwości szyb zespolonych określa dokument pn. “Pewne szczególne właściwości szyby zespolonej” stanowiący zał. 3 do niniejszych OWS.

§ 4. Warunki dostawy

1. Terminy realizacji dostawy podane są w indywidualnej ofercie. Podane terminy mogą nie zostać dotrzymane w następujących przypadkach:

1.1. nie przestrzegania przez Kupującego niniejszych OWS,

1.2. zwłoki w przekazaniu przez Kupującego informacji niezbędnych do wykonania zamówienia przez Sprzedającego,

1.3. opóźnienia ze strony dostawców Sprzedającego na które Sprzedający nie miał wpływu lub jego wpływ był ograniczony,

1.4. uszkodzenia towaru podczas transportu lub przeładunku,

1.5. opóźnienienia spowodowanego jakimkolwiek nieprzewidywalnym zdarzeniem, w tym siły wyższej.

2. W razie opóźnienia w dostawie spowodowanego którymkolwiek z przypadków określonych w § 4 ust. 1 Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, odmowy przyjęcia towaru lub też wystąpienia na tej podstawie z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko Sprzedawcy.

3. Informacje o rodzaju i ilości produktów zawiera dokument pn. WZ stanowiący zał. 6 do niniejszych OWS.

4. Transport

4.1. Przy dokonywaniu dostawcy Sprzedawcy ma prawo korzystać z pomocy osób trzecich.

4.2. Jeżeli w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie Kupujący nie odbierze towaru od Sprzedającego. Sprzedający może zażądać od Kupującego odszkodowania w wysokości poniesionych nakładów, w tym kosztów magazynowania w wysokości określonej w §2 ust. 2 OWS.

4.3. Wszelkie uszkodzenia lub ubytki towarów Kupujący sprawdza przy dostawie i w przypadku zaistnienia zaznacza w formie pisemnej w dokumencie pn. “Protokół stłuczek w transporcie/ montażu” stanowiącym zał. 7 do niniejszych OWS, w obecności kierowcy/ pracownika wykonującego montaż, który zachowuje oryginał dokumentu. W celu otrzymania dostawy towaru wolnego od wad, Kupujący zobowiązany jest do przesłania w/w w dacie jego sporządzenia lub najdalej w dniu następnym do Sprzedającego, który dostarczył zamówiony towar.

4.4. Jeżeli wysokość towaru przekracza 2,40m lub jego długość przekracza 4,50m na Kupującego mogą zostać nałożone dodatkowe koszty transportu związane z wynajęciem przez Sprzedajacego specjalistycznego sprzętu niezbędnego do transportu/montażu szkła.

4.5. Na pisemne życzenie Kupującego, Sprzedający może wykonać rozkładunek przy pomocy własnego specjalistycznego sprzętu za dodatkowym wynagrodzeniem.

4.6. Jeżeli dojazd do miejsca dostawy ograniczony jest zakazem wjazdu, to kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego i do udostępnienia Sprzedającemu odpowiedniego zezwolenia, które nie naruszając przepisów o ruchu o ruchu drogowym umożliwiają Sprzedającemu bezkolizyjny dojazd do miejsca dostawy.

5. Opakowanie towarów

5.1. Opakowanie towarów stanowią pdlegające zwrotowi na rzecz Sprzedającego skrzynie i palety drewniane oraz stojaki metalowe wielkokrotnego użytku: jednostronne typu L i dwustronne- typu A. Stojaki, skrzynie oraz palety są własnością Sprzedającego.

5.3. Sprzedający dostarczając szkło na stojakach udostępnia stojaki Kupującemu na okres do 14 dni licząc od dnia dostawy.

5.4. Każdorazowo przy ruchu stojaków, skrzyń lub palt Kupujący otrzymuje potwierdzenie tego ruchu w dokumencie “WZ” stanowiącym zał. 6 do niniejszych OWS. Dokument “WZ” sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, jeden z przeznaczeniem dla Kupującego a drugi dla Sprzedawcy. Osobą upoważnioną do podpisywania WZ ze strony Sprzedawcy jest kierowca samochodu dostarczającego szkło Kupującemu. Podpisy w karcie ewidencji powinny być czytelne, umożliwiające identyfikację osób podpisujących.

5.5. Stojaki są odbierane przez Sprzedającego na własny koszt w uzgodnionym terminie. Standardowo przy każdej dostawie odbierane są stojakim skrzynie lub palety, na których dostarczono szkło we wcześniejszym okresie. Jeżeli nie ma przewidywanych dostaw w bieżacym okresie, Kupujący zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedającym termin odbioru stojaków, skrzyń lub palet (nie dłuższy niż 14 dni do dostawy), na który to termin Sprzedający podstawia samochód.

5.6. Stojaki, skrzynie oraz palety odbierane są z siedziby lub zakładu produkcyjnego Kupującego bądź innego uzgodnionego pomiędzy stronami miejsca. Kupujący jest zobowiązany do załadunku stojaków, skrzyń oraz palet na samochó Sprzedającego.

5.7. Jeżeli Kupujący nie przygotuje stojaków, skrzyń oraz palet do zwrotu w terminie 14 dni od daty dostawy, Sprzedający może naliczyć począwszy od 15 dnia od dostawy opłaty za najem stojaków, skrzyń bądź palet w wysokości 20 PLN netto/dzień za każdą ich sztukę i wyznaczyć ostateczny termin ich odbioru.

5.8. Jeżeli wartość najmu stojaka, skrzyni lub palety przekroczy cenę zakupu nowego ich odpowiednika, to Sprzedający może wystawić fakturę za sprzedaż stojaka, skrzyni lub palety na wartość jak w §4 ust. 5.13. Po zapłaceniu tej faktury przez Kupującego stojak, skrzynia bądź paleta przechodzi na jego własność.

5.9. Przyjmując stojaki, skrzynie i plaety Kupujący zobowiązuje się do dbania o ich stan techniczny i odpowiada za uszkodzenia powstałe z jego winy.

5.10. Po zwrocie stojaków typu A- wyposażonych w zatyczki, kierowca sprawdza ich kompletność.

5.11. Dwa razy w roku, w terminach uzgodnionych z Kupującym i w obecności swojego przedstawiciela Sprzedający ma prawo przeprowadzić inwentaryzację stojaków znajdujących się u Kupującego. Wszelkie nieścisłości będą porównywane z dokumentami WZ.

5.12. Dokumenty WZ oraz dokumenty z inwentaryzacji stojaków, skrzyń i palet są jedynymi dokumentami potwierdzajacymi przyjęcie lub ich zwrot. Kupujący powinien zachować dokumenty przez 2 lata od dostawy.

5.13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia stojaka, skrzyni, palety lub też braku ich zwrotu w wyznaczonym ostatecznym terminie, Kupujący będzie obciążany kwotą umożliwiającą zakup ich nowego odpowiednika i nie mniejszą niż 600 PLN netto za stojak typu L, 1000 PLN netto za stojak typu A oraz 300 PLN netto za skrzynię lub paletę drewnianą.

§ 5. Termin płatności i odsetki

1. Sprzedający wystawi fakturę nie wcześniej niż w dniu dostawy/ montażu u Kupującego i nie później niż 7 dni po dostawie/ montażu. Każde zamówienie klienta jest fakturowane oddzielnie chyba że ustalono inaczej.

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu za zakupiony towar w terminie wskazanym przez Sprzedającego na fakturze, który wynika z terminu płatności wskazanym w indywidualnym cenniku lub indywidualnej ofercie doręczonej Kupującemu, przy czym termin będzie liczony od daty wystawienia faktury.

3. Każda zapłata za towar- dokonana po składaniu zamówienia lub w trakcie realizacji zamówienia przed datą dostawy stanowi zaliczkę zaliczaną na poczet ceny towaru.

4. Za datę wpłaty zaliczki lub zapłaty uznaje się datę wpływu płatności dokonywanej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego. Za opóźnienie w zapłacie Kupujący zapłaci odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z art. 481 §1 i 2 k.c.

5. W przypadku dostaw towarów płatnych w ratach, niezapłacenie jednej z nich skutkuje natychmiastową wymagalnością pozostałej części należności.

6. Zadłużenie Kupującego wobec Sprzedajacego jest sumą wartości kwot wynikających z nie zapłaconych faktur i wartości zamówień będących w trakcie realizacji.

7. W razie zmiany sytuacji finansowej lub prawnej Kupującego Sprzedający jest uprawniony zażądać od Kupującego zabezpieczenia przez niego zapłaty należności łącznie z wartością zamówień w toku realizacji.

8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury Sprzedający ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności należności wynikające z wszystkich wystawionych faktur, w tym również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły. Ponadto w razie opóźnienia Kupującego z zapłaty jakiejkolwiek faktury - Sprzedający ma prawo wstrzymać się z dalszymi dostawami do czasu spłaty zadłużenia.

9. Jeśli strony uzgodnią, że Kupujący spłaci zadłużenie w drodze cesji na Sprzedającego wierzytelności przysługującej Kupującemu od osoby trzeciej, odpowiedzialność dłużnika przelanej wierzytelności oraz Kupującego będzie solidarna wobec Sprzedającego, aż do chwili faktycznego zaspokojenia Sprzedającego.

10. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności i cenę na sprzedawany towar. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego w stosunku do Kupującego z tytułu umów sprzedaży.

§ 6. Reklamacje

1. Uprawnienia Kupującego wynikające z otrzymanego dokumentu gwarancyjnego zobowiązują Sprzedającego jedynie do dostaw zastępczych i pod warunkiem, że uszkodzenie lub wada towaru miała miejsce i została zgłoszona w okresie ważności gwarancji oraz, że powstałą z winy Sprzedającego.

2. Kupujący zobowiązany jest zbadać towary niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne pozostające w związku z ilością, jak również widocznymi wadami towarów winny być zgłoszone przez Kupującego w momencie odbioru towaru/wykonania montażu poprzez wypełnienie przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę Protokołu odbioru. W Protokole należy opisać stan otrzymanego towaru wraz ze wskazaniem charakteru, miejsc uszkodzeń, ilości braków a stan ten musi zostać potwierdzony przez pracownika firmy Glassio po dostawie/wykonanym montażu.

3. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wad lub uszkodzeń ukrytych, których stwierdzenie nie jest możliwe w momencie odbioru powinno nastąpić w terminie 3 dni od daty wykrycia uszkodzenia lub wady lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostawy/montażu.

4. Niedotrzymanie przez Kupującego terminów zgłoszenia reklamacyjnego wskazanych w § 6 ust 2 i 3 powoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona przez Sprzedającego.

5. Kupujący zgłaszając ewentualne reklamacje, zobowiązany jest podać: powód (przyczynę) reklamacji, numer zamówienia i datę dostawy towaru/ wykonania montażu. Kupujący zgłasza reklamację pisemnie poprzez dostarczenie dokumentu Sprzedającemu listem poleconym lub faksem, lub pocztą elektroniczną w dniu sporządzenia tego dokumentu. Dokument powinien być zredagowany zgodnie z zasadami tworzenia pism oficjalnych.

6. W razie uszkodzenia lub rozbicia towaru w trakcie montażu, w trakcie transportu lub w razie stwierdzenia wady elementu szklanego lub innego elementu dostarczonego przez Sprzedawcę oraz po stwierdzeniu, iż za tę wadę odpowiada Sprzedajacy, jego odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do dostarczenia towaru, elementu szklanego lub innego elementu wolnego od wad z wyłączeniem wszelkich kosztów dodatkowych (naprawa, pośrednictwo, robocizna osób trzecich). W przypadku świadczenia usługi montażu obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie towaru, elementu szklanego lub innego elementu wraz z wykonaniem montażu, którego zakres został uprzednio określony przez strony w indywidualnej ofercie.

7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenia lub powstanie braków, nie dłużej jednak niż 60 dni od daty dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia analizy oraz oględzin pełnej ilości reklamowanego towaru lub należycie zapakować do zwrotu.

8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedającego jest dokument “Protokół reklamacyjny” sporządzony przez przedstawiciela Sprzedającego i dokumentacja zdjęciowa sporządzoną bezpośrednio po zdarzeniu przez ustanowionego do tego celu przedstawiciela Sprzedającego lub Kupującego.

9. W razie uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wad (tzn. zgodnego z normami i właściwościami, o których mowa w § 3 lub nieuszkodzonego) lub dostawy brakującego towaru w terminie nie dłuższym niż okres realizacji pierwotnego zamówienia.

10. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności za reklamowane towary do czasu rozpatrzenia ich przez Sprzedającego.

§ 7. Ograniczona odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe skutek nieprawidłowego montażu lub użytkowania towaru niezgodnego z instrukcją towaru zawartą w dokumencie “Ogólne zalecenia dotyczące instalacji, montażu i konserwcji” i w dokumencie “Ogólna instrukcja czyszczenia powierzchni szkła” stanowiących odpowiednio zał. 4 i zał. 5 do niniejszych OWS.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane zastosowaniem sprzedawanych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz za użyteczność i przydatność towaru do zamierzonych przez Kupującego celów.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym magazynowaniem towaru, jego użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem oraz za skutki używania nieodpowiednich materiałów instalacyjnomontażowych, takich jak silikony, kleje, które mogą wejść w reakcję chemiczną z elementami towaru Sprzedającego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów powstałe po ich połączeniu z innymi rzeczami.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odcień towarów oraz inne właściwości fizyczne szkła i szyb zespolonych, dostarczonych podczas kolejnej dostawy, które ze względu na na zastosowane składniki oraz upływ czasu mogą nie być identyczne z odcieniem towarów lub z w/w właściwościami fizycznymi szkła i szyb zespolonych określonych w dokumencie Pewne szczególne właściwości szyby zespolonej i w niewielkim stopniu ulec zmianie w stosunku do dostarcznych w ramach poprzednich dostaw.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przypadki pęknięć lub innych zewnętrznych uszkodzeń fizycznych lub chemicznych towaru, powstałych lub stwierdzonych po odbiorze przez Kupującego. Sprzedający może uznać taki przypadek jako reklamację uzasadnioną tylko wówczas, gdy Kupujący w niepodważalny sposób wykaże, że reklamowana wada powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

7. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dostarczony Kupującemu towar.

8. Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolkwiek dalej idące roszczenia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego, ani roszczenia oparte na innych podstawach poza roszczeniami określonymi w niniejszym OWS.

§ 8. Odpowiedzialność Kupującego

1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zwrot reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru wolnego od wad oraz za jego należyte zabezpieczenia od czasu oględzin przez Sprzedającego w celu weryfikacji przyczyn nieodpowiedniej jakości. Zwrot będzie odnotowany i potwierdzony na dokumencie “Karta odbioru towaru reklamowanego” stanowiącym zał. 5 do niniejszego OWS przez pracownika, który kopię dokumentu dostarczy Kupującemu. Brak zwrotu reklamowanego towaru w ustalonym wyżej terminie lub jego nienależyte zabezpieczenie do czasu oględzin przez Sprzedającego będzie skutkowało obciążeniem Kupującego kosztami pełnej wartości reklamowanego towaru poprzez wystawienie stosowanej faktury za ponownie dostarczony w ramach reklamacji towar.

2. W przypadku braku zwrotu reklamowanych towarów do Sprzedającego w terminie wskazanym w §8 ust 1, na Kupującego przechodzi odpowiedzialność za utylizację tych towarów jako wybrakowanych produktów lub odpadów z nich powstałych.

3. Wszystkie działania reklamacyjne i odpowiedzialność Sprzedającego związana zdostarczonym towarem ograniczają się wyłącznie do terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 9. Zabezpieczenie roszczeń Sprzedającego

1. Sprzedający może uzależnić dostawę lub montaż towaru od dokonania przez  Kupującego przedpłąty, zaliczki lub złożenia innego zabezpieczenia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu towaru/ wykonania montażu, jeżeli Kupujący nie przedstawi odpowiedniego zabezpieczenia.

2. Sprzedający może odmówić sprzedaży, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z płatnościami lub opóźnić dostawę do momentu uiszczenia wszystkich należności, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za opóźnienie i inne koszty poniesione z tego tytułu przez Kupującego.

3. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą za towary, Kupujący pokryje wszelkie koszty i szkody poniesione przez Sprzedajacego z tego powodu. W szczególności, Kupujący zwróci Sprzedającemu w pełym wymiarze udokumentowane koszty windykacji wierzytelności Sprzedającemu (np. Koszty obsługi prawnej w tym zakresie).

§ 10. Zastrzeżenia własności sprzedanego towaru

1. W związku z niepowtarzalnością towarów realizowanych przez Sprzedającego, wg indywidualnych zamówień Kupującego jedyną rekompensatą za dostarczony towar jest zapłacenie przez Kupującego pełnej jego wartości.

2. Jeżeli nie uiszczenie należnosci jest wynikiem likwidacji lub upadłości Kupującego, zaliczki otrzymane przez Sprzedawcę nie zostaną zwrócone oraz zostaną przekształcone na poczet odszkodowań przysługujących Sprzedającemu.

3. Cenniki, rysunki,makiety i szkice wraz z wynikami ewentualnie przeprowadzonych badań technicznych pozostają własnością Sprzedającego i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedającego, pod rygorem roszczeń odszkodowawczych.

4. W przypadku anulowania lub zmiany zamówienia przez Kupującego w trakcie procesu produkcji, towary na obecnym w danej chwili etapie produkcji, zostaną przekazane do dyspozycji Kupującego, który zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego za ten towar w wysokości wskazanej w wystawionej przez Sprzedającego fakturze.

§ 11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży lub jej wypowiedzenie

1. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży lub ją wypowiedzieć, gdy wystąpią przeszkody w jej realizacji spowodowane siłą wyższą.

2. Jeżeli nie ustalono inaczej, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży lub ją wypowiedzieć,gdy Sprzedający przekroczy termin realizacji zamówienia o 6 tygodni z innych przyczyn, niż określone w § 4 i nie dotrzyma dodatkowego 2-tygodniowego terminu dostawy wyznaczonego na piśmie pod rygorem nieważności przez Kupującego.

3. Uprawnienie określone w § 11 ust. 2 nie przysługuje Kupującemu, gdy przyczyną przekroczenia terminu realizacji zamówienia jest siła wyższa lub którakolwiek inna przyczyna wskazana w § 4 ust.1 Ocena wizualnej jakości produktów ze szkła Ogólne warunki gwarancji na wyroby ze szkła.

§ 12. Korespondencja

Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym związana z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży będzie dokonywana na piśmie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (na numery lub adresy, które Strony wskażą sobie na piśmie, pod rygorem nieważności). Strony zobowiązane są do informowania się nawzajem o zmianie adresu. W przeciwnym przypadku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od daty pierwszego awizo.

§ 13 Osoby upoważnione

Osoby upoważnione do składania i podpisywania zamówień na towary oraz do odbioru towarów w imieniu Kupującego są wyłącznie osoby wskazane w dokumencie pn. “Upoważnienie” stanowiącym zał. 8 do niniejszych OWS i wzór ich podpisów złożony zostanie na w/w dokumencie. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towarów w imieniu Kupującego wpisywane będzie przez Sprzedajacego w potwierdzeniu zamówienia.

§ 14. Prawo i zapis na sąd

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS do zawieranych pomiędzy nimi umów sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie niniejszych OWS będą roztrzygane polubownie lub przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Załączniki: 

1. Ogólne warunki gwarancji 

2. Ocena wizualnej jakości produktów ze szkła 

3. Ogólne zalecenia dotyczące instalacji, montażu i konserwacji 

4. Ogólna instrukcja czyszczenia powierzchni szkła